Badania nad strukturą kwasów nukleinowych

Badania nad strukturą kwasów nukleinowych zmierzają, podobnie jak w przypadku białek, do ustalenia ich budowy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej oraz do określenia zmian kształtu cząsteczek pod wpływem różnych czynników działających w komórkach. Zadanie określenia struktury pierwszorzędowej sprowadza się w tym przypadku do wyznaczenia kolejności, czyli, jak często mówimy, sekwencji zasad purynowych i pirymidynowych w łańcuchach polinukleotydowych. Badania struktury drugo- i trzeciorzędowej łańcuchów prowadzone są metodami biofizyki i chemii fizycznej.

Informacje dostarczone przez analizę obrazów dyfrakcyjnych DNA oraz własności fizyko-chemicznych roztworów wodnych DNA i budowę modeli przestrzennych polinukleotydów umożliwiły już w roku 1953 Watsonowi i Crickowi wyjaśnienie struktury drugorzędowej cząsteczki DNA. Jest ona zbudowana z dwu łańcuchów polinukleotydowych nawiniętych spiralnie dokoła wspólnej osi, przy czym płaskie pierścienie zasad purynowych i pirymidynowych ustawione są do niej prostopadle. W podwójnej spirali DNA pierścienie te są skierowane do jej wnętrza. Adenina występuje zawsze naprzeciwko tyminy, a cytozyna naprzeciwko guaniny i dlatego pary tych zasad nazywane są niekiedy parami zasad komplementarnych. Cząsteczki rozpuszczalnego RNA są znacznie mniejsze niż DNA tworząc spiralę pojedynczą, znacznie mniej trwałą niż spirale DNA.