Grupa amidowa

Grupa atomów zawierająca wiązanie peptydowe nosi nazwę grupy amidowej. Może ona występować w konfiguracji trans lub w konfiguracji cis, przy czym pierwsza z nich jest bardziej trwała. Zastosowanie metod krystalografii opartych na analizie dyfrakcji promieni X przez proste peptydy i białka pozwoliła wykazać, że atomy tworzące grupy amidowe leżą zawsze w jednej płaszczyźnie, a odległość’ pomiędzy nimi i kąty są względnie stałe. Fakt ten ma duże znaczenie dla możliwości zrozumienia przestrzennej struktury cząsteczek białek.

Obok wiązania peptydowego w cząsteczkach białek spotykamy też mostki siarkowe, łączące dwie reszty cysteiny stanowiące człony łańcuchów polipeptydowych białek. Dzięki mostkom siarkowym w łańcuchach polipeptydowych budujących cząsteczki białek mogą występować rozgałęzienia.

W białkach, jak już wspomniano, występuje tylko około dwudziestu różnych reszt aminokwasów, ale – ponieważ każda cząsteczka białka zbudowana jest z dużej liczby tych reszt mogących się wiązać w rozmaitej kolejności – liczba możliwych kombinacji jest praktycznie nieograniczona. Aby móc wyjaśnić rolę poszczególnych białek w organizacji struktur i czynności życiowych komórek, należy poznać budowę ich cząsteczek. Zadanie to wymaga określenia pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowej struktury białek.