Podział amitotyczny

Podział amitotyczny jest zjawiskiem niezwykle rzadkim i obserwować go można tylko w komórkach patologicznie zmienionych, a komórki powstałe w jego wyniku nie są już zdolne do prawidłowego podziału. W trakcie amitozy nukleoproteidy. zawarte w jądrze komórki macierzystej zostają rozdzielone do jąder potomnych w sposób nie uporządkowany, przez co cząsteczek kwasów dezoksyrybonukleinowych. W niektórych jednak przypadkach pojedyncze jądro zawiera wiele identycznych zestawów nukleoproteidów i wówczas w wyniku amitozy mogą wytwarzać się komórki mające przynajmniej po jednym pełnym zestawie DNA. Proces taki zachodzi u orzęsków podczas podziału jądra większego, zwanego makrojądrem (macronucleus). Według Sonneborna makro- jądro pantofelka Paramecium aureiia składa się z ok. 40 jednostek podstawowych zawierających komplety DNA i, mimo że dzieli się ono amitotycznie, osobniki potomne mogą otrzymywać kompletne zestawy nukleoproteidów.

Kwasy dezoksyrybonukleinowe zawierające zakodowana w swoich cząsteczkach informację, jakie białka mogą zostać zsyntetyzowane w komórkach, decydują o przekazywaniu z pokolenia na pokolenie cech osobników, określanych jako cechy genetyczne. Z tego więc względu, że są one materialnym podłożem dziedziczenia i w postaci nie zmienionej przekazywane są komórkom potomnym, często bywają określane mianem substancji dziedzicznej. Pojedynczy osobnik, niezależnie od stopnia złożoności jego organizmu, rozwija się z pojedynczej komórki i we wszystkich komórkach budujących jego ciało posiada identyczne zestawy kwasów dezoksyrybonukleinowych. Ta identyczność zestawów DNA w jądrach wszystkich komórek organizmu wielokomórkowego jest wynikiem pochodzenia tych komórek od jednej komórki macierzystej, zapłodnionej komórki. W trakcie podziałów złożonych substancja jądrowa komórki macierzystej zostaje bowiem rozdzielona w sposób uporządkowany do komórek potomnych, w których każdorazowo przed kolejnym podziałem zachodzą wcześniej procesy pomnożenia otrzymanego DNA. Podział złożony nosi nazwę mitozy, zaś okres pomiędzy kolejnymi podziałami – interkinezy lub interfazy. W tkankach roślinnych i zwierzęcych, w których komórki aktywnie się dzielą, okres ich interkinezy trwa przeciętnie 10 do 20 godz.