Tłuszcze właściwe

Tłuszcze właściwe pod względem chemicznym są estrami jednokarboksylowych kwasów i glicerolu – alkoholu mającego trzy grupy hydroksylowe. Glicerol, będący trójwodorotlenowym alkoholem, może tworzyć estry z jedną, dwiema lub trzema cząsteczkami kwasów. Estry te noszą odpowiednio nazwy jedno-, dwu- lub trój- glicerydów. Zazwyczaj dwu- i trójglicerydy posiadają reszty dwu lub trzech różnych kwasów tłuszczowych. Schemat budowy trójglicerydu przedstawia poniższy wzór: W tłuszczach naturalnych obok rodników nasyconych występują często rodniki kwasów nienasyconych posiadających w łańcuchu węglowodorowym jedno (np. kwas oleinowy C18H3402) lub więcej wiązań nienasyconych (np. kwas linolowy C18H3202 lub kwas arachidonowy C20H32O2).

Pod względem chemicznym zbliżone do tłuszczów są woski, które w komórkach pełnią zwykle funkcje ochronne. Są to estry wyższych alkoholi jednowodorotlenowych i kwasów tłuszczowych. Występują one jako złożone mieszaniny różnych substancji chemicznych.

Spośród lipidów podstawową funkcję w budowie błon lipoproteidowych organelli komórkowych spełniają fosfolipidy. Są to połączenia kwasu fosforowego o charakterze dwuestrów, w których jedna z grup kwasowych jest połączona z choliną, etanolaminą, seryną lub inozytolem, podczas gdy druga jest zestryfikowana trzecią grupą hydroksylową dwuglicerydu.